Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích

úplné znění zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 62/2002 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 436/2003 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 229/2005 Sb., zákonem č. 411/2005 Sb., zákonem č. 76/2006 Sb., zákonem č. 226/2006 Sb. a zákonem č. 342/2006 Sb.  

Ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 226/2006 Sb., zákonem č. 215/2007 Sb., zákonem č. 170/2007 Sb., zákonem č. 374/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 480/2008 Sb.

ZÁKON  o silničním provozu

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu [1] (dále jen “pozemní komunikace”), pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen “policie”) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

 

 

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona

 

a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,

 

b) provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem,

 

c) průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,

 

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

 

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,

 

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

 

g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,

 

h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

 

i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel [2],

 

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3 , psa a podobně,

 

k) vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,

 

l) nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,

 

m) nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel,

 

n) stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,

 

o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu,

 

p) zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče,

 

q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,

 

r) dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou “Dálnice”,

 

s) silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou “Silnice pro motorová vozidla”,

 

t) jízdní pruh je část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jednom jízdním proudu za sebou,

 

u) připojovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu,

 

v) krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace [1], skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části,

 

w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,

 

x) hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou “Příčná čára souvislá”, “Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!” nebo “Příčná čára souvislá s nápisem STOP”; kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky,

 

y) křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen “policista”), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen “vojenský policista”) nebo usměrňován strážníkem obecní policie ,

 

z) průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů,

 

aa) tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají,

 

bb) železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou,

 

cc) obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují,

 

dd) přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou,

 

ee) překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace,

 

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu,

 

gg) doklad totožnosti je doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost podle zvláštního právního předpisu [3],

 

hh) příslušný krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo držitele řidičského průkazu, nebo jde-li o osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců (dále jen “přechodný pobyt”), u kterého žadatel o řidičské oprávnění, žadatel o vrácení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění nebo držitel řidičského průkazu složil zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu [4],

 

ii) zádržný bezpečnostní systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu [2] a určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpečnostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dále jen “dětská autosedačka”),

 

jj) dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu [2] určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm,

 

kk) celostátní dopravní informační systém je systém, obsahující aktuální informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 

ll) přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.

 

HLAVA II

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Díl 1

 

Účastníci provozu na pozemních komunikacích

 

§ 3

Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

§3 (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo.

 

§3 (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

 

§3 (3) Řídit motorové vozidlo může pouze

 

a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle §81, nebo

 

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly [4] podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo

 

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly …

 

 celé znění zákona najdete ZDE

nebo si jej můžete stáhnout v souboru: Zákon o silničním provozu č. 361-2000 Sb

 

 

 
Autodoprava, Legislativa v dopravě Zobrazit komentáře Vytisknout stránku

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

Co podle Macíka rozhodne Dakar 2023? Klidná hlava, solidní tempo a šikovní mechanici

Do startu 45. ročníku Rallye Dakar zbývají 4 týdny. Pořadatelé odtajnili trasu a napumpovali tak první dakarský adrenalin do žil závodníků i jejich fanoušků. Posádka týmu MM Technology ve složení pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda … Číst dále →

číst dále »

Pojede Šoltys?

Před několika dny jsem informovali o odhalení trasy Dakaru 2023 a startovních listinách našich posádek. Když se dnes podíváme na oficiální stránky závodu dakar.com jsou tam trochu zmatky. Fotka Aleše Lopraise je u posádky Mathiase Behringera, zatímco jeho mechanik Petr … Číst dále →

číst dále »

Dakar 2023 odhalen

Ve čtvrtek 1.prosince byla na tiskové konferenci v Paříži organizátory nejslavnější rally představena konečná trasa soutěže a startovní listiny pro nadcházející ročník. Jak už bylo předem ohlášeno, Dakar 2023 opět v Saudské Arábii se vrací k maratónské soutěži se 14 … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno