Prováděcí vyhláška k zákonu 111/94 Sb. o silniční dopravě

VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů, ze dne 14. prosince 2000,  kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Změna: 55/2003 Sb., Změna: 281/2007 Sb., Změna: 281/2007 Sb. (část).   Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen “zákon”):

 § 1

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a záznamu o provozu vozidla u vozidel, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu

 

(K § 3 zákona)

 

            (1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen u vozidel vybavených záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1) jako výstup z tohoto zařízení.

 

            (2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznamové listy z období stanoveného v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu 2), a paměťovou kartu řidiče 2a), pokud mu byla vydána.

 

            (3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:

 

a) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen “analogový tachograf”) uvedl:

1. jméno a příjmení řidiče vozidla,

2. místo a datum založení záznamového listu,

3. místo a datum vyjmutí záznamového listu,

4. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,

5. stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,

6. stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,

7. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky,

8. důvody prodloužené doby řízení,

 

b) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen “digitální tachograf”) zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud nebyly zaznamenány automaticky.

 

            (4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po ukončení jízdy.

 

§ 1a

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a záznamu o provozu vozidla u vozidel, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství 3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu 2)

 

(K § 3 zákona)

 

            (1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen jako výstup z analogového nebo digitálního tachografu, nebo zajistí, aby jej řidič vedl ručně nebo formou výstupu ze záznamového zařízení.

 

            (2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a z předchozího dne, pokud řídil, a paměťovou kartu řidiče 2a), pokud mu byla vydána.

 

            (3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:

 

a) v případě vedení záznamu analogovým tachografem uvedl:

1. jméno a příjmení řidiče vozidla,

2. místo a datum založení záznamového listu,

3. místo a datum vyjmutí záznamového listu,

4. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,

5. stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,

6. stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,

7. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky,

8. důvody prodloužené doby řízení,

 

b) v případě vedení záznamu digitálním tachografem zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud nebyly zaznamenány automaticky,

 

c) v případě vedení záznamu ručně nebo jiným záznamovým zařízením uvedl:

1. evidenční číslo záznamu,

2. jméno a příjmení řidiče vozidla,

3. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,

4. místo, datum a stav počítadla kilometrů na počátku záznamu,

5. místo, datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu,

6. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku každého řidiče zvlášť, pokud nebyly zaznamenány automaticky,

7. důvody prodloužené doby řízení.

 

            (4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 1 až 4 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 5 až 7 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po skončení jízdy.

 

§ 1b

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a záznamu o provozu vozidla

 

(K § 3 zákona)

 

            (1) Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.

 

            (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro dopravu provozovanou vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, a vozidly, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

 

            (3) Pokud zákon stanoví kromě povinnosti vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku též povinnost vést záznam o provozu vozidla, je možno oba záznamy spojit do jednoho dokladu za podmínky, že tento doklad bude splňovat požadavky kladené na oba z uvedených záznamů.

 

            (4) V záznamu o provozu vozidla musí být uvedeny údaje podle § 1a odst. 3 písm. c) bodů 1 až 5, dále obchodní firma, popřípadě název, pokud je dopravcem právnická osoba, nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, pokud je dopravcem fyzická osoba, a podpis dopravce a u příležitostné osobní silniční dopravy navíc údaje o objednateli, tj. jeho obchodní firma, popřípadě název a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba, nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, a výchozí a cílové místo dopravního výkonu.

 

            (5) Ve vnitrostátní linkové osobní dopravě může dopravce vést zjednodušený záznam o provozu vozidla, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o provozu vozidla zpracovaného ve veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu musí mít řidič ve vozidle i příslušný vzorový záznam, na který se ve zjednodušeném záznamu odkazuje.

 

§ 2

(K § 3 odst. 2 a k § 21 odst. 4 zákona)

 

            (1) V taxislužbě se záznamem o provozu vozidla rozumí měsíční uzávěrka z běžného měsíce, která je pořízena tiskem obsahu součtových počítadel a paměťové jednotky taxametru, a posloupně zakládané kopie dokladů o výši jízdného podle § 15 odst. 2. Provozovatel taxislužby zajistí, aby při výkonu taxislužby byly ve vozidle k dispozici měsíční uzávěrky za poslední 3 měsíce a kopie dokladů o výši jízdného za jízdy uskutečněné v den, kdy je taxislužba vozidlem vykonávána.

 

            (2) Měsíční uzávěrka z běžného měsíce musí obsahovat tyto údaje:

 

a) obchodní firmu, popřípadě název, pokud je provozovatelem taxislužby právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, pokud je provozovatelem taxislužby fyzická osoba,

 

b) identifikační číslo provozovatele taxislužby, pokud bylo přiděleno,

 

c) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

 

d) evidenční číslo vozidla taxislužby,

 

e) výrobní číslo paměťové jednotky,

 

f) výrobní číslo taxametru,

 

g) jméno, příjmení a rok narození řidiče a osobní číslo, pokud je provozovatel taxislužby přiděluje,

 

h) označení měsíce a roku, z něhož se uzávěrka pořizuje,

 

i) podpis provozovatele taxislužby,

 

j) součet ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,

 

k) součet placených ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,

 

l) celkovou tržbu jízdného od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jejího rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,

 

m) součet kilometrů ujetých v soukromém provozu od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,

 

n) celkový počet placených jízd od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci.

 

§ 3

[K § 3 odst. 1 písm. b) zákona]

 

            (1) V silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, dopravce zajistí při práci osádek vozidel dodržování doby řízení stanovené v odstavcích 4 a 5 a dodržování bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem 4).

 

            (2) V silniční dopravě pro cizí potřeby prováděné vozidly pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče, dopravce zajistí při práci osádek vozidel dodržování doby bezpečnostních přestávek stanovené v odstavci 6 a doby odpočinku stanovené v odstavci 7.

 

            (3) Při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 dopravce namísto podmínek uvedených v článcích 5 až 9 uvedeného nařízení zajistí dodržování doby bezpečnostních přestávek stanovené v odstavci 6.

 

            (4) Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů.

 

            (5) Doby řízení stanovené v odstavci 4 mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Důvody prodloužení stanovené doby řízení řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.

 

            (6) Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Dopravce zajistí, aby během bezpečnostní přestávky, která je určená výhradně k odpočinku řidiče, řidič nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny.

 

            (7) V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 8 za sebou následujících hodin. Odpočinek smí být čerpán ve 2 oddělených částech během 24 hodin, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně 6 za sebou následujících hodin, a to nejvýše dvakrát v kalendářním týdnu. V takovém případě se minimální trvání doby odpočinku musí prodloužit na 10 hodin.

 

Podmínky pro vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

 

(K § 7 odst. 3 zákona)

 

§ 4

 

            Žádost o vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (dále jen “povolení”) může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba.

 

§ 5

 

            Žádost o vydání povolení musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou; obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,

 

b) druh dopravy,

 

c) v osobní dopravě vymezení území, v němž má být doprava provozována, a jde-li o linkovou osobní dopravu, též trasu linky, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky,

 

d) počet, druh a státní poznávací značky vozidel, jimiž má být doprava provozována, včetně údajů o nejvyšší celkové a užitečné hmotnosti vozidel určených pro nákladní dopravu a o obsaditelnosti vozidel určených pro osobní dopravu……

celé znění prováděcí vyhlášky najdete na webu mdcr.cz  ZDE

nebo si ji můžete stáhnout v souboru: Vyhláška k zákonu o silniční dopravě

 
Legislativa v dopravě Zobrazit komentáře2 Vytisknout stránku

2 reakcí na Prováděcí vyhláška k zákonu 111/94 Sb. o silniční dopravě

 1. kakos píše:

  Jsem Osvč ,pokud jedu s vlastním nákladakem Tatra na přepravu dřeva,vezu kulatinu soukromé fyzické osobě
  na pilu,musím mít nákladový list vystavený od té osoby. Byl jsem domluven,že v případě zastavení policii
  zavolám majiteli dřeva,a ten příslušníkům dodá veškeré doklady o nabytí.Ti se se mnou vůbec nehodlali
  domlouvat a okamžitě mi napařili 500 Kč pokuty.Musím tento list vyžadovat? Vždyť je to jako když si
  pozvu stěhováky na svůj nábytek nebo náklaní auto na odvoz suti z mého baráku.
  Děkuji Za odpověď Jirka Mautner tel.602358674

  • dřevík píše:

   stačilo uvést, že materiál vezete pro vlastní potřebu, v tom případě nepotřebujete ložný list

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

První na světě: Volvo dodává zákazníkům elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí

nákladních vozidlech používat bezfosilní ocel. První elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí jsou nyní dodávána zákazníkům. V září tohoto roku zahájila společnost Volvo Trucks sériovou výrobu těžkých elektrických nákladních vozidel o nosnosti 44 tun* jako první světový výrobce nákladních vozidel, kterému … Číst dále →

číst dále »

Lopraisův recept na dlouhý Dakar 2023: Hlavně klid!

Soutěžní a doprovodná technika Instaforex Loprais Teamu o víkendu zamířila do jihofrancouzského Marseille, kde ji v úterý 29. listopadu čeká první část přejímek před Rally Dakar 2023. Odtud bude po nalodění odeslána do Saúdské Arábie, kde na Silvestra odstartuje pětačtyřicátý … Číst dále →

číst dále »

Scania uvádí novou platformu řadových motorů pro pohonná řešení

Nová generace řadových motorů pro pohonná řešení přináší ještě nižší spotřebu paliva. Nabízejí vysoký výkon na jeden litr zdvihového objemu, výrazně prodlouženou životnost a zásadní snížení emisí CO2. Nová motorová platforma Scania je hotová po deseti letech inovací a vývoje. … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno